Provtagning

Alla byggnader byggda före år 1982 kan innehålla asbest. En kvalitativ provtagning i samarbete med laboratorium ger dig som fastighetsägare kontroll över miljösituationen.

Professionella och högkvalitativa provtagningar

Miljöbalken från 1999-01-01 kräver att fastighetsägare äger kännedom om miljösituationen i sina fastigheter. Därför är PCB-inventering samt asbestinventering är en naturlig del av fastighetsförvaltningen. En högkvalitativ och professionell provtagning och miljöinventering kräver rätt certifieringar, kunskap och erfarenhet, vilket vi har.

Vårt kvalitetsledningssystem ligger till grund för metoder och dokumentation. En fastighet kan innehålla många miljöstörande ämnen, varför vi utför miljökartläggning på ett mycket grundligt sätt. Provtagningen mynnar ut i en dokumentation över de miljöstörande ämnena som finns i och i anslutning till fastigheten. Fastighetsägaren får denna dokumentation, som sedan kan användas vid följande tillfällen:

  • Vid om- och tillbyggnation
  • Vid avyttring, förvärv eller överlåtelse av fastigheten
  • Inför rivning eller som underlag till rivningsplaner
  • Vid saneringsarbeten så att ämnena tas omhand på ett miljöriktigt sätt

Vi tar reda på vad du har i väggarna

Vi erbjuder professionella provtagningar och miljöinventeringar i Stockholm. Vi dokumenterar allt vi hittar på plats och våra provtagningar analyseras mycket grundligt i samarbete med ackrediterade laboratorier. Med vår dokumentation får du som fastighetsägare en tydlig bild över vilka miljöstörande ämnen som finns i fastigheten, i närheten av fastigheten och i marken.

När bör du utföra provtagningar av asbest?

Du bör utföra provtagningar av asbest vid minsta misstanke om att det kan finnas i fastigheten. Om du har eternitskivor, eternittak, svartlim i golvmattan bör du kontakta oss för en provtagning av asbest i Stockholm.

När du planerar en om- eller tillbyggnad av fastigheten bör du i förväg se till att boka in oss för en miljöinventering och provtagning så att du inte blir överraskad av asbest i det material som du river i.

Vi har ett gott samarbete med laboratorier som grundligt analyserar de provtagningar som vi har gjort!

 

Anlita oss för provtagning, sanering och återuppbyggnad.

Vi arbetar med hög kvalitet och noggrannhet.

 

Tillbaka till alla våra tjänster

Utnyttja ROT-Avdraget

Som privatperson kan du få göra avdrag på skatten när du anlitar någon för asbestsanering i Stockholm. ROT-avdraget är kort för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och är ett förmånligt skatteavdrag för både dig och den du anlitar. Med ROT-avdraget kan du få en skattesubvention när du anlitar hantverkare gällande arbetstidskostnad.

Läs mer hos Skatteverket